BUNTIS NA OA!? (Yogiart Gaming) 

題材その他

動画 https://www.tagalog.com/videos/watch.php?video_id=282580

ゲーム実況系動画。日常会話なセリフが多そうだったのでタガログ語教材にしてみました。

単語など

 • ampon [語根] 養子 [形] 養子にした
  • 基本動詞
   • umampon(-um-)[AF] 養子にする
    • = mag-ampon(mag-)[AF]
   • ampunin(-im)[OF] ~を養子にする
  • 使役
   • magpaampon(mang-)[使役者F]
   • paampunin(pa-in)[非使役者F]
   • ipapaampon(ipa-)[使役OF] ~を養子にさせる
    • =ipa-adopt (タグリッシュ)
  • その他
   • ampunan [名] 孤児院 (頻度1)

 • anak 生まれる anak silang
  • 基本動詞
   • manganak(m-)[AF]生む
   • ipanganak(i-)[OF]~を生む / [AF]生まれる
  • 使役
   • (magpaanak)
   • paanakin(pa-in)[非使役者OF] ~に子供を産ませる
   • (ipaanak)

papa- 接辞: ipa動詞かpa-in動詞の未然相

セリフ

may nabasa akong comment

May nabasa akong comment 私はコメントを読んだ(私は読んだコメントを持っている)

may nabasa akong comment

may nakita akong ibon と同じ構文? (Mayの語順)

ang sabi, buntis daw ba ako? (コメントが)言うには、私が妊娠してるらしいって?
kasi hindi ako nag-uupload madalas, diba? だって、私は長い間アップロードしてないから、でしょ?
Naisip ko, paano nyo nalaman? Wala akong pinagsasabihan. 私は思った、どうしてあなた知ったの?私は言ってない。

 • pagsabihan(pag-an)[OF] ~を叱る、~を言う

Aamin na ako guys, buntis talaga ako. 私は認めるわ、みんな、私は本当に妊娠してる
Pero dito sa Maple Hospital. でも、ここ、メープル・ホスピタルで
Hindi ako buntis sa totoong buhay ah. 私は本当の人生で妊娠してない
Dito lang sa laro. ここゲームの中だけ

Nalaro ko na ito

At titignan natin kung paano mag-asikaso itong Maple Hospital ng mga pregnant mommy. 見てみましょう、このメープルホスピタルが世話をすのか、妊婦たちを
Nalaro ko na ito dati pero nurse ako eh. 私は前遊んだけど、ナースだったので
So titignan natin paano sila mag-asikaso ng buntis. なので、見てみましょう、妊婦を彼らがどうやって世話するか

Tao po, tabi, buntis ako. すみませーん、どいて、私は妊婦よ
Bigyan nyo ako ng karapatan. 私に権利を与えて (妊婦を優先してよ?)
Bakit ang daming tao dito? どうしてここはたくさんの人なの?
Pero sa reception walang tao. でも受け付けは、人がいない
Isa lang. 一人だけ

Okay, dahil walang pumapansin sa atin, kailangan natin magpapansin. いいわ。私たちに気づく人がいないから、私たちは(誰かに)気づかせる必要がある
Help! 助けて!
Kailangan may kisay-kisay moment. とてもけいれんしている瞬間が必要だ
Ayan. ほら
Help! 助けて!

 • pumansin(-um-)[AF] 気づく
 • magpapansin(magpa-)[使役者F] 気づかせる ?
 • kisay てんかん、けいれん?
 • ayan [間投詞] ほら、there
  • →注意喚起の間投詞 ほらここに!ほらあそこに!eto/ayan/ayun

manganganak na ata ‘ko. 

Tulungan nyo ako, mag nganak manganganak na ata ‘ko. 私を助けて、私はもう出産しそう
Oh, yung baby ko tinapakan niya. おー、私の赤ちゃん、彼が踏んだわ
Wala at ang efek yung acting natin. 私たちの演技は影響がない
Ginagawa tayong basahan, hindi buntis. 私たちはゴミ箱になってる、妊婦じゃなくて
Uy, teko. おっと、ちょっと待って

 • manganak(mang-)[AF]出産する 生まれる anak silang
  • ipanganak(ipang-)[OF] (i)pinaganakが頻出の完了相
  • 発音はngaで一音節
 • tapakan(-an)[OF] ~を踏む < tapak

May nakakilala sa atin. 

May nakakilala sa atin. 私たちを知ってる人がいる
Baka sabihin ang OA ko. たぶん言ってる、 とても私は過剰演技って

 • makakilala (maka-)[AF状況] 認識する、知り合いになる
 • OA = over acting、大げさ、過剰演技
  • c.f. Ang OA mo, ate. Mas OA ka pa sa ikakasal. (Kita Kita)

Tignan nyo, buteteng nangingisay. 見て、けいれんしてるオタマジャクシがいる
Ayan na, may gusto na sa ating mag-alaga, guys. ほら、私たちの面倒を見たい人がいる、みんな
Yung nakakakilala sa atin. 私たちを知ってるのが
Sa’nya kaya tayo dadalhin. 彼は私たちをどこに運んでいくのか
Manganganak na ako. もう生まれるー
OA. 過剰演技

 • butete [名]オタマジャクシ
 • mang-isa ? 一人でいる?
 • mangisay(mang-)[AF] けいれんする(頻度1) < kisay
 • sa’nya = saan niya

Ba’t nagpapakahirap siya buhatin ako?

(1:15)

Ba’t nagpapakahirap siya buhatin ako? どうして彼は私を持ち上げるに苦しんでるの?
bigat-bigat ko. 私はとても重い
Merong wheelchair dito. ここには車いすがある
Alam ko, tsaka yung… ano eh… yung nakahiga. 私は知ってる。それと横になってる人

 • magpakahirap(magpaka-)[AF] 苦しむ (頻度2)
  • < kahirap = mahirap < hirap
 • buhatin(-in)[OF] ~を持ちあげる

magpaka-動詞

magpaka- ~するよう努力する、~する

c.f. magpakamayaman, magpakaganda, magpakaawa

→ 動詞まとめページ に移動

Ala, binagsak ako yung anak ko. なんと、私を落とした、私の赤ん坊を
Baka makunan ako. 多分わたしは流産する

 • ala = hala ? なんてこと!
 • ibagsak(i-)[OF] ~を放り投げる、たたきつける
 • makunan(ma-an?)[DF状況?] 流産する
  • ≒malaglag (baka malaglag ang baby ko)
  • c.f makuhanan (写真などを)とられる
  • kunan(-an)[DF]~から取る < kuha

Uy, ba’t nakaupo kayo diyan? ちょっと、どうしてあなたたちは座ってるの
Papanoorin nyo lang ako. 私を見てるだけ

 • uy: おい、ねぇ、oy / hoy / uy 注意を引く

Uy, nilagyan ako ng oxygen mask. ねぇ、私に酸素マスクをつけて
Uy, nakakahinga naman ako. ねぇ、私は呼吸ができてる

Ikaw po ba talaga si Yogyart? あなたは本当にヨギアートなの?
Tukoyin Kokohin natin, kunyari, fake Yogyart lang ako. 識別してみましょう、例えば、私は偽のヨギアート
Clone lang ako. 私はただのクローンよ
O, pustahan. お、賭けよ
Ano, iiwan ako na ito. 何、私にこれを残すの

 • tukuyin (-in)[OF] ~に言及する、~を識別する < tuloy
 • kunyari [形副] 偽って、真似して
 • pustahan [名] 賭け

Tignan nyo. 見て
Help! 助けて
Dok, help! 先生、助けて
Tignan nyo, guys, oh. 見て、みんな

May doktor dito. ここに医者はいる
Natutulog lang. 寝てるだけ
Akong pasyente nasa lapag. 床にいる患者は私
Anong klase daw yun? これはどういう種類(の状況)だって?

 • lapag [名] 地面、階 ≒sahig ?

Help! 助けて
Tulungan nyo ako. 私を助けて
Manganganak na ako. 生まれそう
Pag ako nainis, 私はイライラしたら
papaanakin ko sarili ko. 自分で産ませるわ
O, yun na. お、それよ
Ayun na, may nag-ano sa atin. ほら、私たちにそれをした
Kaso, janitor siya. でも、彼は用務員よ

 • paanakin(pa-in)[非使役者OF] ~に子供を産ませる

Kaya po magpanganak ng janitor

Kaya po magpanganak ng janitor. 用務員が子供を産ませることができるの?
Baka akala niya basura tayo, たぶん彼は私たちをゴミだと思ってる
tapos itapon lang tayo. それから私たちを捨てるだけじゃ

ng janitor は kaya に対応

Safe, safe sa emergency tayo din nalang, guys. 大丈夫、大丈夫、私たちは救急室にいる、みんな
Kaso, iniwan din tayo, bwiset. でも、私たちを見捨てた、クソ

 • bwiset [間投詞]イライラする、=bullshit?

Ako na nga lang magpapaanak sa sarili ko. 私が自分で子供を産ませるわ
Paano ba umire? どうやって押す?
Hindi ko alam. 知らない
Ayun na. ほら
In 5, 4, 3, 2. 
O, panis. お、やった!
Instant, baby. 即席、赤ちゃん

 • umire(-um-)[AF] 押す(子供を産むとき) ? < iri
 • panis [形] (食べ物が)傷んだ、悪い
  • (スラング) やったぜ!的なものっぽい

Teka, bakit ganito yung anak ko? 待って、どうして私の子はこんななの?
Kamukha ni Olaf. オラフにそっくり
Si Olaf ata yung ama. 父親はオラフみたい
Okay, walang pahinga-pahinga dito, guys. うん、ここで休まない、みんな

 • Olaf オラフ、Frozenのキャラクター

Pagkatapos manganak, laban ulit. 出産したあとで再び敵と戦う
So, kailangan natin ang pambili ng gata. なので、私たちはココナッツミルクを買うためのお金が必要
So, magtatrabaho na tayo, guys. なので、私たちは働きましょう、みんな
Ayoko na maging patient ang OA. 私は患者になるのは嫌、過剰演技の

papaampon natin tong anak natin

Ay, may naisip ako. おっと、私に考えがある
Ito, may nursery dito, eh. これ、ここに保育園があるから
So, papaampon natin tong anak natin. なので、この私たちの子を養子に出そう
Try natin kung aampunin siya. 彼が引き取られるか試してみよう

 • ipapaampon(ipa-)[使役OF] ~を養子にさせる
  • (i)papaampon 未然相
 • ampunin(-in)[OF] ~を養子にする? < ampon

I don’t want my child anymore.
So, paano ba alisin yung baby na bitbit ko? なので、どうやって私のもってる赤ちゃんを取り除くの?
Ayun, wala na kayo dyan. ほら、あなたたちはそこにもういない
Sa inyo na yung anak ko. 私の子供はあなたのもの
Ayoko na maging mother. 私は母親になりたくない
Ha, why? は、なぜ?
Because. なぜなら
Bakit nga ba? なぜなの?
Hindi ko rin alam. 私も知らない
Because her father left us. なぜなら、彼女の父親は去った
Okay, then. わかった、それで
Ganyan na pa. Can you adapt her? そんな風に

Papa-adopt na lang natin siya

Papa-adopt na lang natin siya, guys. 彼を養子に出しましょう、みんな 

 • ipa-adopt (ipa-)[使役OF] ~を養子にさせる (タグリッシュ)
  • = ipa-ampon
  • (i)papa-adoptは未然相
  • ipa-adopt mo ang anak ko (sa kanya). 子供を養子に出して
  • pa-ampuninとは言うけど、pa-adoptinとは言わないっぽい

英語のadaptは適応する、adopt は取り入れる。”養子にする”はadopt。なお、発音はadapt /ədǽpt/、adopt /ədɑ́pt | ədɔ́pt/


Iiyak tayo dito, iiyak tayo. ここで泣きましょう、私たち泣きましょう
Gagi. バカ
Huwag kang maungyari ito sa’kin sa totoong buhay. Baka mangyari ‘to sakin sa totoong buhay たぶん本当の人生でこれが私に起こる
Huwag sana. ならないことを願う

 • ipa-adapt (ipa-)[使役OF] ~を養子にさせる (タグリッシュ)
  • = ipa-ampon
  • (i)papa-adaptは未然相
  • ipa-adopt mo ang anak ko (sa kanya). 子供を養子に出して
  • pa-adaptin mo siya (ng anak mo). 
 • gagi アホ ≒gago。gagoよりマイルド (汚い言葉)アホ gago….
 • mangyari(mang-)[AF] 起こる

Mahimatay daw tayo. 気絶しよう

 • mahimatay(ma-)[AF] 気絶する

dawはtayoにつけるのは変な気もするけど、冗談的?に言うこともある

I can take care. 私は面倒を見れるわ
Uy, buti na lang. おっと、よかった
Mabait. 親切
Okay, guys. 大丈夫、みんな
Then, papaampun na natin ito. それから、これを預けよう
Magiging ano na tayo. あれになろう

Um, dalaga na tayo ulit. また未婚女性になろう

 • na lang = at least ?

So, ngayon isa na tayong doctor. なので、医者になろう
Ipapakita ko sa mga ibang doktor dito sa Maple Hospital ここメイプルホスピタルの他の医者を見せよう
kung paano ako maging isang tunay na mabait na doktor. 私がどうやって本当の親切な医者になるかを
Hindi natin papabayaan lahat ng mga pasyenteng nakikita natin 私たちは患者たち全てをほっておかない、私たちが見た
Okay? わかった?

 • pabayaan(-an)[OF] ~を見捨てる、無視する ほっておく hayaan pabayaan
  • 使役的なpa(と考えることもできるのかもしれないけど)でなく、pabayaを語根として-an動詞と考えるのが簡単か
  • < pabaya 放棄、無視

Pero, tsarot lang. でも単なる冗談
Kakain muna tayo, guys. まず食べましょう、みんな
Nagugutom na ako. 欲しい… 私はおなかが減った
Nung nanganak ako. 子供がいたとき
Hindi ako pinakain, eh. 私は食事を与えられなかったから
Sabayan natin yung nasa labas. 外にいる人に参加しよう
Wala. ない
Nawala. なくなった

 • tsarot / charot 冗談
 • sabayan(-an)[DF] ~と一緒に行く、参加する

Baka namamalikmat na lang ako kanina. たぶんさっき私は錯覚してただけかも
May kumakain dito, eh. ここで食べてる人がいたの
Baka malto siya, no? たぶん彼はお化け、じゃない?
Nasa hospital pa naman tayo. 私たちはまだ病院にいる

 • mamalik-mata (mang-?)[AF] 目にいたずらをされた、見間違う?
  • malik ?

Pangalan natin yan… 私たちの名前は
O, Dr. Yogier Panez. 見て、ドクター・ヨギパネズ
Wala nga lang pasyente. 患者がいない
Eh, yun. May bata. あれ、子供がいる
Hello. こんにちわ
Liit niya. 彼はとても小さい

malay ko ba

How can I help you?

Where’s daddy?
Ha? Hindi ko alam sino yung tatay niya. は?私は知らない、彼の父親が誰(か)
Malay ko ba. わからない

 • malay ko ba [フレーズ] What should I know? どう分かるというの、知らんがな?
  • ≒ ewan ko.
  • malay 意識、理解

What’s your daddy’s name?
Ala, umiiyak siya. おっと、彼は泣いている
Ang haba ng tinype ko tas (tapos) tags lang lalabas. 私のタイプしたはとても長い、それから外にタグしただけ
I’m scared.
Oh, don’t worry.
Bubuhatin na lang natin siya. 彼を持ち上げましょう
Hindi ko masabi yung gusto kong sabihin. 私は言いたいことを言えない
Anong pangalan ng tatay niya? 彼の父親の名前は何?
Who was your dad?
What name?

 • buhatin(-in)[OF] ~を持ち上げる < buhat
  • bumuhat(-um-)[AF] 持ち上げる

tag = hashtag

Yan na , hindi tags. ほら見て、タグがついてない
His name is William. 彼の名前はウィリアム
Okay. わかった
Sino ba si William? ウィリアムは誰?
Let’s find your dad. 
So, hahanapin natin yung daddy na itong nitong batang to. なので、この子の父親を探そう
William. ウィリアム

yan na = ayan na : there it is

daddy ng batang ito なら可

Hey, everyone. Who is William?
Your daughter is looking for you.
Sino ba si William? ウィリアムは誰?
Yung anak mo dito, pinapabayaan mo. ここにあなたの子供が、あなたはほっておいてる
Huwag, nagsalita yung ano, nagpaampo ng bata kanina. (*) だめ、アレが言った、さっきこどもをあやしてた
William. ウイリアム

magpaampun ?

Sino si William? ウィリアムは誰?
Lumabas ka, William. 出てきて、ウイリアム
Iwanan muna natin siya dito. ここに彼を置いていこう
She left me here. 彼女は私はここに置き去りにした
Ah, iniwan ka… siya. あー、あなた(でなく)、彼女を置き去りにしたんだ

 • iwan (-an)[OF] ~を置き去りにする、見捨てる
  • iniwan は完了相

ka… siyaは言い直してるだけ


What if ito yung anak ko, no? もし、これが私の子供だったら、でしょ?
Pero hindi naman ako si William, hindi naman William pangalan ko. でも私はウイリアムじゃない、私の名前はウイリアムじゃない
So, hindi ko ito anak (*), guys. なので、これは私の子供じゃないの、みんな
Why he left you? どうして彼はあなたを置いていったの?
Umiiyak siya, beh 彼は泣いてる、友達
Don’t cry. 泣かないで
She said I am disgrace. 彼女は言った、私は恥だと
Oh. おー

Kawawa naman siya. 彼女はかわいそう
Don’t worry, stay here, okay? 心配しないで、ここにいて、いい?
Kumain na ba ito? これはもう食べたの?
Tatanong nga natin kung kumain na siya. 私たちは聞こう、彼はもう食べたか

Gusto ko lang maging doktor 私は医者になりたいだけ
ba’t naging babysitter ako. どうして私はベビーシッターになってるの
O, ito donut. ほら、これドーナッツ
Pampatibay ng loob. 心を強くするもの
Kaya mo yan. 君はできる

 • pampatibay [名] 強くするためのもの < tibay

Okay, guys. おっけい、みんな
Maghahanap tayo ng mag-aampon dito kay Emily. エミリーを養子にする人を探しましょう
Emily! エミリー!
Pinoy siguro yun, si Emily. これはたぶんフィリピン人だな、エミリー

 • mag-ampon(mag-)[AF] 養子にする (頻度1)
  • = umampon(-um-)[AF]

So, bablick tayo sa lobby, guys. なので、ロビーにもどろう、みんな
Malaya nyo, dito natin makita si William. 分からないでしょ、ここでウイリアムに会おう
Ba’t ang liit na ito? どうしてこれはとても小さい
Ang cute-cute. とてもかわいい
Mama! ママ

malay niyo = you never know

Ang daming mga batang ligaw dito. ここで迷子の子供たちがとても多い
Ampunan ba itong pinasok ko? 私が入ったここは孤児院なの?
Hindi, doktor. 医者でない
O, baka minumulto ko nung anak kong pinaampun ko eh, no? (*) それかたぶん、私はとりつかれた、私が養子に出した子に、でしょ?
Pinukonsensya niya ako, B. (*) あなたは私に罪悪感を感じさせたの、B
May iyak-iyak pa to. これはまだ泣きまくってる

 • ampunan [名] 孤児院 (頻度1)
 • multuhin (-in)[OF] ~にとりつく
 • ipapaampon(ipa-)[使役OF] ~を養子にさせる ↑
 • pakonsiyensiyahin ? [非使役者F] ~に罪悪感を感じさせる? < konsiyensiya 良心、conscience

Uy, may message ako. おっと、私はメッセージがある
Pwede pala mag-message dito? ここでメッセージを受信できるんだ
I need an ambulance, please! 
Uy! おっと
Gogi, may emergency. バカ、緊急よ
Tanong natin nasan siya. 聞きましょう、彼はどこか
Where are you? 

Kailangan doon ng ambulance ni Bell. あそこでベルの救急車が必要
O, ako na yung doktor. お、医者は私
Ako pa yung driver ha. 運転手も私
Let’s go.
Uy, may wang-wang. おっと、サイレンがある
Ang galing. うまい
Uy, may nag-text. おっと、メッセージがある
I dont know, baka nag-text na yung ni… わからない、たぶん、テキストしたのは…
At House Bell. ベルの家で
Okay. はい
May re-respond din tayo. 反応しよう
Bahay ni Bell. ベルの家
Ano ba yun? いったい何?
Hindi yan. これじゃない

Bahay ko to. これは私の家
Asan yung bahay ni Bell? ベルの家はどこ?
Baka nandito. たぶんここ
Grease, hindi yan. グリース、これじゃない
Ito. これ

Ah, buntis ata si Bell. あー、ベルは妊娠してるみたい
So, manganganak なので、子供がうまれる
Okay. わかった
Paparanas natin sa kanya yung… (*) 彼に経験させよう
Inaasikaso 世話するのを
So, let’s go. 
Tara na, ma’am. さぁ、奥さん
I-piggyback ride na lang natin siya, guys. 彼女をおんぶして乗せよう、みんな

 • iparanas (ipa-) [使役OF] ~を経験させる
 • paranasin (pa-in) [非使役者F] ~に経験させる
 • asikasuhin(-in)[OF] ~の世話をする
 • i-piggyback ride ~をおんぶするして乗せる?
  • < (英語)piggyback おんぶ、背中に乗せる

Nakakatamad ko (以下*) din yung mga wheelchair-wheelchair. 車いす車いすする(車イスで運ぶ)のも私はめんどうくさい
Oo, astig na ito. はい、これはいい
Pwede tayo pumasok sa loob, ma’am. 私たちは入れる、奥さん
Nag-glitch na. 故障してる
Ikaw na lang pumasok dito, ma’am. あなたが入って、奥さん
Kaya mo na yan. あなたはもうできる
Malaki ka na. もう大きいんだから

 • nakakatamad [形] 疲れる、面倒くさい
  • 以下?
   • Nakakatamad (na) lumabas でかけるのが面倒くさい
   • Nakakatamad ang paglabas
   • Nakakatamad kong kumabas
   • Nakakatamad ko ang paglabas

Nakagawa akong baby. (*)
Pasensya na, ma’am. ごめん、奥さん
Ako lang mag-isa eh. 私一人だけだから
Dadali natin siya sa ano. 急ごう、彼女をアレ
Mag-alarm tayo. アラームをしよう(サイレンを鳴らそう)
Kailangan natin pumunta sa ospital. 病院へ行く必要がある
Dali. 速く
May manganganak. 子供が生まれる人がいる 
May buntis. 妊婦がいる

Gagi, saan ba emergency? バカ、救急はどこ?
Mali pala. 間違った
Dito pala emergency. ここが緊急(用入口)
Alam ko dito pasukang emergency. 私は知ってる、ここが緊急用出入口だと
Diba dito? でしょ、ここ?

 • pasukan [名] 入口、学期

Dali, labas. 早く、出て
Kukunin natin yung buntis. 妊婦を取り出そう
Asan na yung ano ko? 私のアレはどこ?
Wala, nawawala pa yung wheelchair. ない、車いすがまだなくなってる
Dali, ipapaanakin na natin ito, guys. 急いで、これを出産させよう、みんな
Saktong-sakto. ちょうど
Siya yung una nating task. 彼女が私たちの最初の任務
So, saan nilalagay nga yung ano? それで、どこにアレを置く?

 • ipaanakin (ipa-)[使役OF] ~を産ませる

Dito, emergency room natin. ここ私たちの緊急室
Manganganak na ‘to. これは子供を産む

Wait lang, magsasanitize na muna ako. 待って、私はまず消毒する
Wala, nawala. いない、いなくなった
Gagi, lumipat yun doc, lumipat siya. バカ、医者は移動した、彼女は移動した
Nawala. いなくなった
Nawala yung buntis. 妊婦がいなくなった
Baka namatay na. たぶん死んだ
Pumunta na ng langit. 天国へ行った

 • lumipat(-um-)[AF] 移動する
  • c.f. lumipad(-um-)[AF] 飛ぶ lipat と lipad
  • AIスクリプトが間違うほど音が似てるtとd

May mga dito, asong surgeon. ここには犬の外科医たちがいる
I-chat natin nga kung nasa na si ma’am. チャットしよう、奥さんがどこにいるか
Nawala. いない
Ba’t may aso dito? どうしてここに犬がいるの?
Wala, trip ata nila ako. いない、彼らは私をからかっているみたい
Pinapalibutan pa ako. (*) 私を囲ませてさえいる
Hey, dog. おい、犬
Shoo! しー

Ba’t may mga aso dito? どうしてここに犬がいるの?
Walang kukulit to. こんなしつこいものは(他に)ない
Gusto niyo injectionan ko kayo sa puwet, ha? あなたたちのお尻に注射してほしいの?
Sinusundan ako. 私は追いかけられてる
Baka may mga rabies to. たぶんこれは狂犬病を持ってる
Do you have rabies?

 • kulit がんこ、しつこい
 • sundan(-an)[DF] ~に従う、ついていく sunod 従う
 • rabies (英語)狂犬病

Tingnan natin kung may rabies sila. 彼らが狂犬病をもってるか見てみよう
Pag wala, ay pag meron, もしなければ、おっと、もってる
na-injectionan natin sila. 彼らに注射した
Ano, anti-rabies kayo sa akin. 何、あなたたちは私に狂犬病予防
Ano, sige. 何、了解
Mmm, anti-rabies ka ngayon. ふん、あなたは今、狂犬病予防した
Isa pa. もう一つ
Mmm, kahit wala kang… ふん、たとえあなたはなくても 
Ay, hindi. おっと、違う
Ako ata yung ine-injectionan. 私が注射されてる
Ayoko na nga. 嫌だって
Bad trip. (*) 嫌な気分

コメント