nang

nangの意味がたくさんあって、混乱したので整理してみました。

~した時(when)

過去の”~した時”と言うのにnangを使えます。動詞のアスペクトは不定相になるらしいです(なぜ?)。

nang maglakad ako sa park, nakita ko ang ibon. 公園を歩いている時、鳥を見た

(≒noong naglakad)

時をあらわす接続詞 noong,nang,kapag,kung

Learning Tagalog – Time Clauses – Nang

~するために (in order to, so that) 

“~するために”という目的を言うのにnangを使えます。動詞のアスペクトは(たぶん)不定相です。

pupunta ako para makita kita. 君に会うために行くよ

(=para、upang)

なお、この意味ではnangよりもparaやupangを使うことの方が(たぶん)多いようです。

nang ~するために

どんなふうに

nang + 形容詞/副詞で、”どんなふうに”という様態をあらわす副詞句を作ります(副詞句=動詞や文を修飾する単語のかたまり)。

Gaano mo ako mahal? 私のことどれくらい愛してるの?

Mahal kita nang sobra. とても愛してます。

(=Sobra kintang mahal. nangを使わず前から修飾もできます → 形容詞が前から修飾する文)

参考

  • 文法入門 P194 副詞-様態の表現
WIKApedia

WIKApedia

時間の表現(on)

曜日、月、時間、回数などにnangが使われます。これは過去、未来に関わらずいつでも。

nang Lunes 月曜日に

nang umaga 朝に

参考

このnangはngとも書くようです。(むしろngが正しい?使い方による?)

参考

  • WIKApedia P2 NANG vs NG (Facebook)
  • 大学のフィリピン語 P128

動詞を強調

動詞 + nang + 動詞 (または動詞の語根)で動詞を強調します。~し続けた、何度も~した、~ばかりしている、などの意味になります。

  • lumakad siya nang lumakad. 彼女は歩き続けた。
  • lakad siya nang lakad.

参考

WIKApedia

その他

  • na + ng(リンカー) もnangという綴りになります

参考

タガログ語の小辞典 – nang

Tuttle Concise Tagalog Dictionary

Tagalog.com – Nang

nang とはどういう意味ですか?
WIKApedia Booklet P2~3 (Facebook)

コメント