Nag-Jolibee o NagJolibee?

題材その他

昨日見つけたWIKApediaから、面白かったページを一つ。

“ハイフンの使い方の解説”記事のようですが、動詞接辞の使い方が面白かったです。タグリッシュでもよく見るmag-/i-/ma-/は分かりやすいですが、pinag-とかmagpa-とかもありなんですね。

https://www.facebook.com/wikapediaph/photos/1058276344205676/

例題

紹介されている各例文を翻訳してみました。

nag + Jolibee

Nag-Jolibee na kami kanina. さっき私たちはジョリビーしました(ジョリビーで食事しました)

 • mag-Jolibee (mag-)[AF] Jolibeeする 

これはタグリッシュでもよく見るタイプで、分かりやすいですね。

taga + Davao

May taga-Davao ba rito. ここにダバオ出身者はいますか?

 • taga-Davao [形][名] ダバオ出身の(人)

taga-は~出身の他に~係という意味もあります。

i + Dawn Zulueta

Halika, i-Dawn Zulueta mo ako! さぁ、私をダーン・ズレタにして

Na-Down Zulueta ako! 私はダーン・ズレタになったわ

 • i-Dawn Zulueta (i-)[OF] ~をDawn Zuluetaにする
 • ma-Dawn Zulueta (ma-)[OF状況] ~をDawn Zuluetaにすることできる、してしまった
  • [AF] Dawn Zuluetaになる (行為者フォーカスのma-動詞)

i-Dawn Zulueta は “持ち上げてくるくるまわすやつやって” という意味のようです。ダーン・ズレタ(ドーン・スレタ?)はフィリピンで有名な女優で、ドラマの名シーンでそういうのがあるみたい。

makapag + SM

Ligo na nang makapag-SM na tayo. シャワーを今浴びて、SMに行きましょう

 • makapag-SM (makapag-) [AF状況] SMすることができる→SMに行くことができる
  • mag-SM (mag-)[AF] SMする。mag-SMの状況モードがmakapag-SMです

ligo (ka) na シャワーをあびなさい

nang makapag-SM na tayo 私がたちがSMに行くために

という文構造。nang ~するために。

na + Eat Bulaga

Na-Eat Bulaga ang bahay namin kahapon. 昨日僕たちの家がイート・ブラガされたよ

 • ma-Eat Bulaga (ma-)[AF] Eat Bulagaになる

イートブラガはフィリピンの超有名TV番組らしいのですが、実は一回も見たことなくてどんな番組なのか知らない。お宅訪問して番組?だったら、昨日うちがイート・ブラガのロケ会場になったよ!という意味だと思います。

pinag + LRT

Pinag-LRT na lang ako papasok. LRTで出勤しなさいと言われた

 • pag-LRT-in (pag-in) [OF] / ipag-LRT (ipag-) [OF] ~をLRTさせる (?)

誰かに言われた、させられたという意味のようです。nanay koをつけると以下のようになります。

Pinag-LRT na lang ako papasok ng nanay ko. 母さんにLRTで行きなさいと言われた

nanayのかわりに行為者が嫁だったら、”うちは家計が厳しいからタクシーなんてもっての外、LRTで行きなさい”だし、行為者が会社だったら、”出勤に車を使うのは危険なのでルールで公共交通機関、LRTを使いなさい”と言われたのかもしれません。

magpa + Goldilocks

Magpa-Goldilocks ka naman diyan! そこでゴルディロックスをごちそうしてよ!

magpa-Goldilocks (magpa-)[使役者F] Goldilocksさせる → 誰かにGoldilocks(のケーキ)を食べさせる、ごちそうする

magpakain などのタイプの使役動詞のようです。

例: magpakain ka sa anak mo ng tinapay. 子供にパンを食べさして

pinagがまだちょっとモヤモヤしてますが、だいたいこんな意味であってそうです。こういう固有名詞や英語に接辞をつけた動詞は、タガログ語の典型的な接辞の意味をあらわしているわけで、タガログ語の動詞の理解が捗るかと思います。

関連 ano 何

他の文章

BALARIA MULA SA GOVPH GOVPH(フィリピン政府?)からの文法

Nag-Jolibee o NagJolibee ? Nag-Jolibee それとも NagJolibee?

Wastong gamit ng gitling (-) ハイフン(-)の正しい利用

SIMPLENG TUTUNUN: 簡潔なルール

Kapag nilagan ng panlapi o affix ang isang pangnalang pantangi o proper noun, 固有名詞に接辞がつく場合、

AWTOMATIKONG MAY GITLING sa pagitan ng dalawa. 自動的に2つ(接辞と固有名詞)の間にハイフンがあります。

単語

 • balarila [名] 文法
 • gitling [名] ハイフン→ “-“
 • tuntunin [名] ルール
 • wasto [形] 正しい、適切な
 • panlapi [名/文法用語] 接辞 affix
 • pangnalang pantangi [名/文法用語] 固有名詞 proper noun
 • kalalabasan [名] 出力

コメント