You Animal

You Animal

Suki ka nga pala sa ukay-ukay

セリフYouAnimal11:00あたりジェメリン:Hintayinkonalangkapaghindinakayo.あなたたちが分かれるのをただ待ってるわニンファ:GagaバカSabagay,masmuraangsecondhand.そう...
You Animal

Ang benta waley

セリフYouAnimal2:00あたり。仕事の後の更衣室で、JhermelynのセリフAy,diyosko,ああ、神様(=ohmygod)tenggananaman.何もしてないわAngbentawaley.売上ゼロよ単語Ayあぁ、おっと。...
You Animal

huwag kang patumpik-tumpik sa pag-ibig (繰り返し、hangad)

セリフYouAnimal1:02:00あたり gumaaniyongdibdibkoのあとのセリフ。bastasinasabikolangsa'yo,とにかく、私があなたに言うよ(言うことを聞いて)huwagkangpatumpik-tum...
You Animal

nitong mga nakaraang araw

セリフYouAnimal1:00:30あたりニンファ:Grabenaangmgapangyayarinitongmganakaraangaraw. ここ数日の出来事が酷いのジェメリン:Tamana.Tahanna. 十分よ。泣かないでnit...
You Animal

Huwag ikaw ang taga-sagot ni Linda (taga- ~する人、~係)

セリフYouAnimal56:00あたりニンファ:Anokanalang,Linda?あなたはどうなの、リンダ?Aasakasatatayniyan?父親に期待するの?Paninindiganbaniya?彼はサポートするの?母親:Nasa...
You Animal

Nilaglag mo naman ako kay Roger. (裏切りのlaglag)

セリフYouAnimal50:00あたりニンファ:NilaglagmonamanakokayRoger.私をロジャーに落としたのねジェメリン:DiyandinnamankasipatungoanglahatkahitilihimkokayR...
You Animal

pagdalahan pa sa akin. (pagdalhan?)

セリフYouAnimal44:00あたりNakupo,ma'am,mayplanodawposiInigonapagdalhanpasaakin. おっと、マダム、イニゴは予定があるらしいです、私を連れて行く簡単なようでスっと意味がとれてな...
You Animal

Sumunod ka sa akin. (sunod と sundo)

セリフYouAnimal41:00あたり。バタンガスからマニラへ帰るシーン。Sumunodkasaakin.私についてきて簡単なセリフですが、混乱しやすいsunodとsundoについてメモしておきます。単語sumunod(-um-)付いてい...
You Animal

Tama na nga itong kalokohan mo

セリフYouAnimal39:30あたり。Hay,Ninfa.Tamanangaitongkalokohanmo.ニンファ、このあなたのバカはもう十分よBukasnabukas,baliknatayosaregularprogramming...
You Animal

Mga pasado naman, Ate. (-ado 形容詞接辞?)

セリフYouAnimal6:30あたり 妹との電話での会話ニンファ:Maayosbamgascoremosaexam?試験の成績はどうだった?妹:Mgapasadonaman,Ate.合格だったよ、姉さんタグリッシュ最初のセリフですが、会話...