May seven stitches

セリフ

You Animal 52:00あたり。病室から出てきたところ

[ニンファ] Hindi siya mukhang okey. 彼は大丈夫じゃなさそう
[イニゴ] Maga pa ang mukha.  顔がまだ腫れてる
May seven stitches, pero ‘di na nag-bleeding. 7針縫った、でも出血はもうしてない
[ニンファ] Mabuti siguro kung uuwi na muna ako sa amin para malayo mula sa gulo. たぶんするのが良いわ、混乱から遠ざかるためにまず私は実家に帰るのが
[イニゴ] Is that the best thing for you to do right now? (英語)それが今すぐ君にとってする最良のこと?
[ニンファ] Hmm. parang iyang ang sinasabi ng kalooban ko, eh. うん、それは私の心が言っていることみたい、エェ

単語

  • maga [語根][形]腫れた
    • mamaga(ma-)[AF] 腫れる

may seven stiches

mayがタガログ語で、seven stichesが英語

タグリッシュで、英語の割合が多い文は何だか混乱しますね。

  • タガログ語字幕:may pitong tahi siya
  • 英語字幕 He has seven stiches

コメント