Walong minuto na akong late

セリフ

Kita Kita 75:40あたり

walong segundong…

Walo. 8つ
Walong segundong tumigil ang mundo ko. 8秒間、僕の世界は止まった
Walong minuto na akong late.  8分間、僕はすでに遅れた
Pero alam ko, mas importante ang walong minuto na ‘to para sa’yo. でも僕は知っている、この8分間は君のためにもっと重要だ

  • segundo [名] 秒

walong segungo… = …. nang walong segundo

walang segundong tumigil ang mundo ko →形容詞が前から修飾する文

= tumigil ang mundo ko nang walong segundo.

(walong segundo, tumigil ang mundo ko でもいいかも)

余談ですが、waloってwalaと似てますね、ふと、なんとなく

前接語

walong minuto… の文も上と同じ構造です。

= late na ako nang walong minuto.

naは小辞

主語が人称代名詞のakoなので、文の前の方に出てきます。→前接語

  • walong minutong late si Tonyo.
  • walong minuto akong late.

naも前接語でakoの前に来て、もとの文章の語順になります。

なお、前節後は通常、文の2番目に来ますが、”walong minuto”は一塊とみなされて、この後に前接語が来てると思います。

(前節後の例外:walo ako minuto という位置にakoが入るとわけわけらないことになるので)

(日本語パート 略)

bago pa ito sumabog

Siyam. 9つ
Siyam na taon ako nung malaman na malaki daw yung puso ko. 9才の時、僕の心臓は大きいらしいと知った
At hindi magtatagal, sasabog din ito. そして時間がかからず、それは爆発する
Ang hiling ko lang, sana, bago pa ito sumabog, makilala man lang kita. 僕の願いはただ、願わくば、爆破するもっと前に君とただ知り合いになれれば

  • sumabog(-um-)[AF] 爆発する、破裂する

心臓が大きいというのが、心臓の病気なのか、度胸があるなーと言われた、という意味なのかよくわかりませんが、心臓が大きくなって爆発する前に君と知り合いたい、というセリフです。

bogo pa は もっと前に、という”より”、”もっと”というニュアンスのpaだと思います。→kailan pa いつから

ang hiling ko lang

文がangではじまって、ang hiling ko lang ただ僕の願い(は) という名詞句で文が切れているように見えます。

僕の願いについては、

もしくは

僕の願いは→その後の文が述語

という文の構成?

ふと、さっき見た文の構成と似てるかも、と思って記録しておきました。

iyong mga araw na ‘di ka makakapasok,….

naisip ko…

Naisip ko, maikli lang ang buhay. 僕は思った、人生はただ短い

上の ang…. , …. の文構造ですが、

このnaisip ko, …. ともある意味同じかも。

ang naisip ko

または

naisip ko ang …

という感じで、

“僕が思う”で副詞的に言及、または

“僕が思うことは”で主語として、次の文が述語になってる感じ

pag oras mo na…

‘Pag oras mo na, oras mo na. 君の時間が来たら、君の時間だ
Kaya gawin mo na lahat ng gusto mo. だから、君がやりたいことすべてを今やりなさ

oras na 時間だ

oras mo na 君の時間だ

kapag oras mo na 君の時間が来たら

人生は短いので、今できること、やりたいことをやりなさい、というスティーブジョブズが言いそうなセリフですが、oras mo na…の文の構造がわかるようなわからないような。

‘Pag oras na ng meryenda, oras na ng meryenda おやつの時間が来たら、おやつの時間だ!(一生懸命おやつを食べよう)という感じか

コメント