pangarap 願望 panaginip 夢

夢という意味の語源のpangarapとpanaginip。pangarapは願望、panaginipは夜寝てるときに見る夢です。

pangarap 夢(願望)

 • pangarap [語根] 夢(願望)

動詞

 • mangarap(m-)[AF] 夢見る
 • pangarapin(-in)[OF]~を夢見る

“でっかいことを夢見ろよ”(大志を抱け的な?)は以下のようにいえると思います。

 • Mangarap ka ng malaki.
 • Pangarapin mo ang malaki.

(malakiは形容詞ですが、malaking bagay、malaking pangarapなどのコト、夢などが省略されていると考えることができます)

他の例

panaginip 夢(夜寝てるときに見る)

 • panaginip [語根] 夢(寝ているときに見る)

動詞

 • managinip(m-)[AF] 夢を見る
 • mapanaginipan(ma-an)[OF状況] ~の夢を見る

“私は蛇の夢を見た” は次のように言えると思います。

 • Nakaginip ako ng ahas.
 • Napanaginipan ko ang ahas.

(中立モードの managinip と状況モードの makaginip の違いは不明。中立モードの方は意図的に、寝る前にがんばって考えて?夢を見た)

Kaibahan Ng Pangarap, Panaginip at Pantasya

ググッて出てきた動画が短かったので勉強のために翻訳してみました。子供向きっぽい簡単そうな動画なのに、辞書を引きながら見ないと分からなかった・・

注目表現

 • may dulot na…
 • kaya lang

動画 https://www.tagalog.com/videos/watch.php?video_id=245545

Ang Kaibahan ng Pangarap, Panaginip at Pantasa 願望、夢、空想の違い。

Ang panaginip ay panandaliang karanasan habang ika’y natutulog. 夢(panaginip)は一時的な体験です、あなたが寝ている間の

 • panandalian [形] 一時的な < sandali
 • karanasan [名] 経験 < danas

Buo o putol at maaaring hindi natatandaan ang isang panaginip kapag ikaw ay nagising na. 全てまたは断片的で、ある夢を覚えていないこともあります、あなたが目覚めたとき。

Pantasya ay gawain na malikhaing isip habang ikaw ay gising. 空想(pantasya)は、あなたが起きているときの創造的な考えです。

 • malikhain [形]創造的な

May dulot na ligaya ang pantasya dahil ang lahat ng gusto mong mailarawan sa isip ay posible. 空想は喜びをもたらします、なぜなら心の中であなたが描きたいすべてが可能だからです。

 • dulot [名] 影響、結果。ゲームとかでよく見る、ダメージなどを”与える”のdulotです。
 • mailarawan(mai-)[OF状況] < ilarawan(i-)[OF] ~を描画する

may dulot na ~で、~の影響がある、~をもたらすという表現になるようです(Tagalog.comの例文の中にもある)。

Kaya lang, tulad ng panaginip, napuputol ito kapag bumalik na sa realidad o katotohanan ng kasalukuyan. しかし、夢と同じで、現実、または現在の真実に戻った時それは中断します

 • kaya lang [接] 唯一の問題は (≒しかし、kaso lang?) → Learning Tagalog – (Sana)… Kaya’ Lang / Kaso Lang
 • maputol(ma-)[OF状況] < putulin(-in)[OF] ~を切断する、中断させる [AF]

Ang pangarap ay isang gabay sa lahat at binibigyan sila ng lakas ng loob na magtiyaga at pagbutihin ang kanilang panaginip. 願望(pangarap)はすべての人にとってのガイドで、耐える勇気を彼らに与え、彼らの夢を良くします。

 • gabay [名] 導き、ガイド
 • magtiyaga(mag-)[AF] 耐える、目的を貫く
 • pagbutihin(pag-in)[OF] ~をよくする
 • lakas ng loob 内部の強さ、勇気

Kaya’t mabuti at mahalaga ang mangarap o mag-ambisyon. だから、夢を持つ、あるいは野望を持つことは、良いことで大事です。

コメント