Heneral Tuna (Episodo 7)

動画 https://www.youtube.com/watch?v=nVspYciYY0w

セリフ

Hay, nakakadismaya. ああ、がっかりだ

Planado na ang lahat, e. すべて計画してたのに

 • nakakadismaya [形] がっかりさせる < dismaya = dismay
 • planado [形] 計画した, planned
 • e 遺憾、残念ながらのニュアンス?

Napag-aralan at nakilala ko ang galaw ng mga Earthlings sa tagal ko dito, 地球人たちの動きを勉強して知った、ここで長い間

Pero bakit ganun, parating may sumisingit. でもどうしてこんな風なんだ、いつも割り込むことがある

 • mapag-aralan(mapag-an)[OF状況] < pag-aralan(pag-an)[OF] ~を学ぶ
 • sumingit(-um-)[AF] 割り込む

Sisimulan ko na sana dito sa Barangay Hiraya. 俺はここバランガイヒラヤではじめたいと思っていた

Magga-grand entrace na ako 俺は壮大な入場をしようとしている

at ibubunyag ang nakakapangilabot na pwersa ng Planetang Mingming. そして惑星ミンミンの恐ろしい力を明らかにする

Nang biglang… その時突然…

 • mag-grand entrance 壮大な入場をする?(タグリッシュ)
  • grand entrace (英語)壮大な入場?
 • ibunyag(i-)[OF] ~を開示する、明らかにする (頻度2)
  • ≒ihayag(発表する)、ipaalam(知らせる) ?
 • nakakapangilabot [形]恐ろしい (頻度1) < kilabot 鳥肌?
  • ≒nakakatakot、nakakapanindig-balahibo ?

Pagkaraan ng ilang linggo, nag-change location ako. 数週間後、俺は場所を変えた

Magga-grand entrance na ulit ako. 俺は再び壮大な入場をしている

at ibubunyag ang nakakapangilabot na pwersa ng Planetang Mingming. (同上)

Nang biglang… (同上)

Ano ito ? これは何?

 • pagkaraan [副] ~の後 < daan 時の経過の表現
 • mag-change location (mag-)[AF] 場所を変える (タグリッシュ) 英語の熟語(複数の単語)のタグリッシュもありなんですね

Pagkaraan ng ilan pang linggo, さらに数週間後

Magga-grand entrance na ako ulit. 俺は再び壮大な入場をしている

at ibubunyag ang nakakapangilabot na pwer… (同上)

Sunog! Saklolo! 火事だ!助けて!

Sakuna dito, kalamidad doon. ここで災害、あそこで災害

Lahat na lang may disaster. すべてが災害を含んでる

 • sakuna [名]災害
  • c.f. saka na またにしよう
 • ≒ kalamidad [名]災害、calamity
 • = disaster (英語)災害

Bad trip 悪い雰囲気(イライラする)

Ito namang mga Earthlings, ayaw pa rin nilang umalis. 一方これは地球人たちだ。彼らは依然去ろうとしない

Nasa Ring of Fire na nga sila, nasa Typhoon Belt pa! 彼らは火山帯にいる、台風ベルトにいる人もいる

kapag nagpapasabog kami ng mga gusali, nag-aalsa-balutan ang lahat.

Hindi tulad ng mga nakatira sa mga planetang ini-invade namin, 俺たちが侵略した惑星の人たちと違って

kapag nagpapasabog kami ng mga gusali, nag-aalsa-balutan ang lahat. 建物を爆発させると、みんなすぐ逃げ出す

 • i-invade (i-?)[OF] ~を侵略する (タグリッシュ)
 • mag-alsa-balutan (mag-)[AF] 急いで立ち去る、荷物をまとめる?
  • Wikitonary-alsa-balutan alsa=上げる balutan=包み、荷物 → 荷物を持ち上げる、出発準備をする →急いで立ち去る
 • magpasabog(magpa-)[使役AF] 爆発させる 爆発 sabog putok
  • kapag + nagpapasabog(継続相) なので一般的事実
時をあらわす接続詞

Pero itong mga Earthlings, hindi talaga umaatras. でもこの地球人たちは、本当に後退しない

At ang bilis pa nilang bumangon. そしてとても早く彼らは立ち上がる

Marami pang nakangiti at nagkakasiyahan. まだ多くの人が笑顔で幸福でいる

Hindi tulad sa amin na panay masusungi. いつも不機嫌でいる俺たのところと違って

 • magkasiyahan (mag-?)[AF] 幸せになる? < kasiyahan [名] 幸福 幸せ saya…siya
 • masungit [形] 不機嫌な。複数形でsusuなのかなたぶん
 • panay [形] 全て、いつも すべて系

Para silang napakalaking pamiliya. 彼らはとても大きな家族のようだ

Buong tapang na hinaharap ng mga Earthlings ang pagsubok. 勇敢に(全ての勇気)、地球人たちは試練に立ち向かっている

 • harapin(-in)[OF] ~に直面する

Nangingibabaw pa rin ang bayanihan, ang pagtutulugan, ang pananalig. 依然優勢だ、相互扶助、協力、信頼が

Walang naiiwan. 誰も置き去りにされない

Pati ako, hindi nila iniwan. 私も、彼らは見捨てなかった

 • pati [副] ~も

Paano kaya namin masasakop ang mga nilalang na tulad nila? どうやって俺たちは彼らのような生き物たちを征服できるのだろう?

Ganito kaya? こんな風かな?

 • masakop(ma-)[OF状況] < sakupin(-in) ~を征服する

Ikukuwento ko sa mga pinuno ng Planetang Mingming ang mga natutunan ko dito sa Earth. 俺は惑星ミンミンのリーダーたちに話すだろう、ここ地球で学んでいることを

Gagayahin namin sila. 俺たちは彼らを真似する

Ilalahad ko ang lahat ng sikreto ng mga Earthlings.

para umusad at lalong lumakas at lumawak ang sibilisasyon ng Planetang Mingming! 進んでもっと強くなって拡大するために、惑星ミンミンの文明が

 • ilahad(i-)[OF] ~を明かす (頻度2)
  • ≒ihayag ?
 • umusad(-um-)[AF] 進む、前進する (頻度3)
  • ≒umabante ?
 • lumawak(-um-)[AF] 拡大する

nang sa gayon (?)

At nang sa gayon, そうすることで

 • gayon [代名詞] そのように ≒ganoon ?

makikilala si Heneral Tuna bilang bayani ng aming empire! ツナ将軍を俺たちの帝国の英雄として知らしめる

 • makilala (ma-)[OF状況?] ~と知り合いになる、~を認知させる < kilalanin(-in)

Kakaiba talaga ang mga kaugalian ninyo. 君らの習慣は本当に変わっている

Ang kagandahang asal ninyo… 君らの美しい行動は

ang pananalig ninyo. 君らの信念だ

 • kaugalian [名] 習慣 < ugali 習慣、特性 ka-an 名詞接辞
 • asal [名] 行動、習慣?≒kaugalian?

At dahil diyan, isang malaking karangalan na nakilala ko kayo. そしてそのため、俺が君らに会えたのは一つの大きな光栄だ

Yugyugan na! 踊ろう!

 • karangalan [名] 名誉 < dangal
 • yugyugan < yugyog 震え

コメント