News Podcast #276 (2024/6/15)

URL https://www.tagalog.com/podcast/play.php?podcast_id=283

Mabuhay! こんにちわ!

Ngayon ay Biyernes, Hunyo katorse, taong dos mil beinte kuwatro. 今日は金曜日、6月14日、2014年

Kayo ay nakikinig sa Balitang Pilipinas sa Tagalog.com あなたたちはTagalog.comでフィリピンのニュースを聞いています

Sa ating pangunahing balita: 最初のニュースです

Dalawa sa tatlong Pilipinong nasaktan sa sunog sa Kuwait, kritikal クウェートでの火災で負傷した3人のフィリピン人のうち2人が重体です。

Bandila ng Pilipinas, itinaas ng PCG sa West Philippine Sea noong Araw ng Kalayaan 独立記念日にフィリピンの国旗が西フィリピン海でPCGによって掲げられました。

Labinganim na utak ng tao na pinalaki sa laboratoryo, pinatatakbo ang kauna-unahang living computer sa mundo 世界初の生きているコンピュータを運転するために、実験室で育てられた16個の人間の脳が使用されました。

 • patakbuhin (pa-in)[被使役者F] ~を走らせる、稼働させる
  • pinatatakboは継続相

Tatlong Pilipino ang nasaktan sa isang sunog sa residential building sa Kuwait. クウェートの住宅ビルで火災が発生し、3人のフィリピン人が負傷しました。

Dalawa sa tatlong Pilipino ang nasa kritikal na kondisyon, ayon kay Department of Migrant Workers Acting Secretary Hans Cacdac. クウェートの住宅ビル火災で負傷した3人のフィリピン人のうち、2人が重体であると、移民労働者省のハンス・カクダック代行長官が発表しました。

Limang Pilipino naman ang nawawala. 一方、5人のフィリピン人が行方不明です。

Labingisang Pilipino ang naapektuhan ng sunog sa Mangaf, isang siyudad sa baybaying dagat sa katimugan ng Kuwait City. クウェート市の南部沿岸にあるマンガフ市での火災で、11人のフィリピン人が被害を受けました。

 • maapektuhan (ma-an) [AF] 影響を受ける
 • baybayin [名/形] 沿岸
  • バイバイン(タガログ語の旧文字)と同綴り
 • katimugan [名]南部 < timog

Ang kabuuang nasawi sa sunog ay apatnapu’t siyam. 火災による総死者数は49人です。

(音楽 2番目のニュース)

Itinaas ng Philippine Coast Guard o PCG ang bandila ng Pilipinas sa West Philippine Sea sa isang seremonyang isinagawa nila フィリピン沿岸警備隊(PCG)は、西フィリピン海での式典でフィリピンの国旗を掲げました。

bilang pag-alala sa Araw ng Kalayaan ng Pilipinas. フィリピンの独立記念日を記念して

 • itaas (i-)[OF] ~を上げる
 • isagawa (i-)[OF] ~を実行する
 • pag-alala 心配の他に記念的な意味にも使える?

Sinabi ng tagapagsalita ng PCG na si Rear Admiral Armand Balilo, フィリピン沿岸警備隊(PCG)の報道官であるアーマンド・バリロ少将によれば、

isinagawa ng mga tauhan ng PCG PCGの隊員によってこの式典が行われました。

na nakasakay sa BRP Teresa Magbanua BRPテレサ・マグバヌアに乗船している

ang flag-raising sa may Escoda o Sabina Shoal noong Miyerkules ng alas otso ng umaga. 旗揚げは水曜日の午前8時にエスコダ礁またはサビナ礁で行われました。

 • tagapagsalita [名] 報道官
  • taga- 出身地、役割などの名詞接辞。tagapagもあるんですね?
 • tauhan [名] 人、スタッフ

Labindalawang barko ng Chinese maritime militia ang nakitang malapit sa bahura kung saan isinagawa ang seremonya. 式典が行われた礁の近くで、中国海上民兵の12隻の船が目撃されました。

 • maritime (英語) 海の
 • militia (英語) 民兵
 • bahura [名] 礁 (頻度1)
  • c.f. (ちょっと似た綴り) bruha 魔女

Ang BRP Teresa Magbanua ay ipinadala doon noon pang Abril disisais BRPテレサ・マグバヌアは、4月16日から派遣されています

bunga ng pinaghihinalaang reclamation’s bahura 疑われている礁で埋め立て活動のため

na nasa pitumpu’t limang nautical miles mula sa baybayin ng Palawan, パラワンの海岸から75海里離れた

o nasa loob pa ng exclusive economic zone ng bansa. この礁はフィリピンの排他的経済水域内にさえあります。

 • bunga [名] 結果、実
 • paghinalaan (pag-an)[OF]~を疑う / 疑い系 hinala bintang
  • pinaghihinalaanは未然相、~疑われていると動名詞的?その後も(たぶん) ‘sとかついてて何か変な箇所

Samantala, pinaghahanda naman ni Pangulong Ferdinand Marcos, Jr. ang bansa 一方、フェルディナンド・マルコス・ジュニア大統領は、国に備えさせています

sa mas nakakabahalang panlabas na banta より懸念される外部の脅威に

dahil sa umiinit na tensyon sa rehiyon ng Indo-Pacific. インド太平洋地域の緊張が高まっているため

 • pinaghahanda (pag-in)[被使役者F] ~に備えさせる(辞書にない)
  • pinaghahandaは継続相 / pinag
 • nakakabahala [形] 懸念を引き起こす < bahala
 • panlabas [形] 外部の
 • banta [名] 脅威 / 危険 banta panganib delikado

Sinabi ni Pangulong Marcos sa Philippine Army マルコス大統領はフィリピン陸軍に言いました、

na hindi na panloob na banta lamang (,) ang dapat na paghandaan kung hindi maging ang panlabas, 内部の脅威だけでなく外部の脅威にも備える必要があると述べました。

lalo na at napakalapit ng Pilipinas sa Taiwan na isang area of interest para sa China. 特に、フィリピンが中国にとって重要な地域である台湾に非常に近いことからです。

 • panloob [名/形] 内部(の)、下着
 • paghandaan(pag-an)[DF] ~に備える

hindi A lang, kundi B AだけでなくBも / AでなくてB

(音楽 3番目のニュース)

Posibleng lumago ang ekonomiya ng Pilipinas ng anim na porsiyento ngayong taon, フィリピンの経済は今年6%成長する可能性があります

ayon sa International Monetary Fund o IMF. 国際通貨基金(IMF)によると

 • lumago (-um-)[AF] 成長する (頻度2)

Gayunman, bumaba ito ng point two percent mula sa pagtataya ng IMF noong Abril. しかし、これは4月のIMFの予測から0.2%減少しました。

Babangon ang paglago dahil sa mas malakas na demand ng mga mamimili, 消費者の需要が強まるため、成長が回復する

dagdag pa ng IMF. とIMFは付け加えています。

 • bumangon (-um-)[AF] 起き上がる
 • paglago 成長 < lumago
 • mamimili [名] 消費者、買う人 < mamili (mang-)[AF]買う / タガログ語の職業

Ang magandang forecast ay mayroon ding panganib ng pagbaba 良い予測は、下振れリスクも含んでいます

dahil sa tensyon sa mundo, epekto ng klima at mataas na interest rates. なぜなら、世界の緊張、気候の影響、および金利の上昇のために

Samantala, ang palitan ng dolyar sa piso nitong Hunyo trese ay limampu’t walong piso at limampu’t walong sentimo. 一方、6月13日のドルからペソの為替レートは58.58ペソでした。

 • trese 13 / dose – katorse

(音楽 4番目のニュース)

Nilagdaan ng Pilipinas at Japan ang halos dalawampu’t limang bilyong pisong kasunduan sa pautang フィリピンと日本は約250億ペソの貸付契約に署名しました。

na magpapalakas sa kaligtasan sa karagatan sa bansa. 国内の海上安全を強化する

 • lagdaan (-an)[DF] ~に署名する
 • halos [副] ほとんど、
 • kasunduan [名] 合意、契約
 • pautang [名] 貸付、ローン / utang 借金 (pautang お金を貸す)
 • kaligtasan [名] 安全 < ligtas
  • c.f. (似た綴り) kalikasan 自然
 • karagatan [名] 海 < dagat

Ang kasunduan sa pautang na nasa animnapu’t apat na bilyon at tatlongdaan at walumpung milyong yen 643億8,000万円の貸付の契約は、

ay para sa ikatlong bahagi ng Maritime Safety Capability Improvement Project 海上安全能力向上プロジェクト第3フェーズのために

para sa Philippine Coast Guard o PCG. フィリピン沿岸警備隊(PCG)のために

Pinondohan ng Japan International Cooperation Agency, 日本国際協力機構(JICA)が資金を提供し

pinalalakas nito ang kapabilidad ng PCG sa pagbabantay ng karagatan ng Pilipinas. フィリピン沿岸警備隊(PCG)のフィリピンの海上監視能力を強化します。

 • pondohan (-an)[DF] ~に資金を提供する < pond ?
 • palakasin (pa-in) ~を強化する
 • kapabilidad [名] 能力、capability
 • pagbabantay [名]監視、見張ること < magbantay

Para sa ikatlong bahagi ng pautang, 貸付の第3フェーズでは、

limang bagong 97-meter-top-of-the-line multi-role response vessels ang madadagdag sa mga sasakyan ng PCG. 97メートルの最新鋭多用途対応船が5隻、PCGの船隊に追加されます。

(音楽 4番目のニュース)

Umabot na sa siyam na bilyon, walongdaan at siyamnapung bilyong piso ang nawala sa agrikultura dahil sa El Nio phenomenon. エルニーニョ現象により、農業部門では損失が9,890億ペソに達しました。

Sinabi ng Department of Agriculture o DA フィリピン農業省(DA)によると、

na naapektuhan ang may isandaan pitumpung libo apatnaraan at animnapu’t siyam na ektarya ng palay, mais at iba pang high value crops. 影響を受けたのは稲、トウモロコシ、およびその他の高付加価値作物の170,469ヘクタールに及びます。

Ang sektor din ng pangisdaan ay may damage na mahigit sa limampu’t pitong milyon, pitongdaang libong piso 漁業部門も被害を受けており、被害額は5,770万ペソを超えています

kung saan ang naapektuhan ay ang produksyon ng tilapia, carpa, bangus, hito, hipon, halamang dagat at sea urchins. 影響を受けたのは、ティラピア、コイ、ミルクフィッシュ、キャットフィッシュ、エビ、海藻、ウニの生産です。

 • halamang dagat 海藻?
  • halaman 植物

Ang babuyan, bakahan at manukan ay may sampung milyon at apatnaraan pitumpung milyong pisong kalugihan. 養豚業、畜牛業、家禽業では、被害額が10億4,700万ペソに達しています。

 • babuyan [名] 豚小屋、養豚場 < baboy
 • bakahan [名] 牛小屋 < baka
 • manukan [名] 鳥小屋、養鶏場 < manok
  • (空耳) mannequin(マヌカン)フランス語のファッションモデル
 • kalugihan [名] 損失 < lugi

Sa pamamagitan naman ng Rice Farmer Financial Assistance, また、米農家財政支援プログラムを通じて、

may walong bilyon limandaan at siyamnapung milyong pisong tulong pinansyal ang ibibigay sa mga magsasaka at mangingisda sa buong bansa. 全国の農家や漁師に85億9,000万ペソの財政支援が提供されます。

(音楽 5番目のニュース)

Sa trending na balita online … ネットのニュース

Isang lalaki ang inaresto dahil sa post nito sa social media. ソーシャルメディアへの投稿が原因で、ある男性が逮捕されました。

Gumraduate ang anak ng isang tatlumpu’t siyam na taong gulang na lalaki sa Aklan アクランで39歳の男性の子供が卒業し、

at ipinost ito sa social media. それをソーシャルメディアに投稿しました。

 • ipost (i-)[OF] ~を投稿する

Subalit may nakakita ng post nito na mga pulis mula sa Region 4 – A. しかし、その投稿をリージョン4-Aの警察が発見しました。

Ang lalaki pala ay ang sampung taon nang pinaghahanap ng pulisya ng Quezon その男性は、10年間ケソン警察に追われていた人物でした。

dahil sa kasong panghahalay sa sarili nitong pamangkin sa Pagbilao. ケソン州パグビラオで自分の姪を強姦した罪で、

 • panghahalay [名] レイプ < manghalay ? < halay

Pumunta ang tracker team ng Quezon Police sa New Washington sa Aklan ケソン警察の追跡チームがアクラン州ニュー・ワシントンに行き、

at nalamang tanod doon ang lalaki at pinuno pa ng peace and order council sa barangay. 男性がそこの警備員であり、さらにバランガイの治安委員会の責任者であることが判明しました。

 • tanod [名] 警備員

Inilipad na nila ang lalaki mula sa Aklan tungong Quezon 彼らは男性をアクランからケソンに移送しました

para paharapin sa kaso nitong panghahalay noong dos mil katorse. 2014年の強姦事件に直面させるために

 • liparin (-in)[OF] ~を飛ばせる
 • paharapin (pa-in)[被使役者F] ~を直面させる

(音楽 6番目のニュース)

Sa balita sa palakasan … スポーツのニュース

Anim na teams ng Pilipinas ang nakapasok sa grand finals ng 2024 PUBG Mobile Challengers League – Southeast Asia Summer Split. フィリピンの6チームが2024年PUBGモバイルチャレンジャーズリーグ東南アジアサマー分割のグランドファイナルに進出しました。

Ang mga Pilipinong team na ito ay ang Harame BRO, PlayBook Esports, Exquisite Esports, Strangers Tribe Aeromacy, Enigma MSI at 214xSIN. これらのフィリピンチームは、…. (チーム名列挙)です。

Ang grand finals ay magsisimula sa Hunyo katorse hanggang disisais na mayroong anim na laban sa bawat araw. グランドファイナルは6月14日から16日まで開催され、毎日6試合が行われます。

(音楽 7番目のニュース)

Sa balitang showbiz … 芸能ニュース

Nagtapos na sa kanyang pagsasanay sa Philippine Airforce Basic Citizen Military Training ang aktres na si Eula Valdez. 女優のユラ・バルデスは、フィリピン空軍の基本市民軍事訓練を修了しました。

Sa pagbati ng singer na si Geneva Cruz sa kanyang social media account, 歌手のジェネバ・クルーズが自身のソーシャルメディアアカウントで祝辞を述べ、

sinabi nitong si Eula ay may titulo nang Sarhento. ユラが既に軍曹の称号を持っていることを明かしました。

 • titulo [名]称号、title
 • sarhento [名]軍曹、sergeant

Bahagi si Eula ng Philippine Airforce Basic Citizen Military Training Class 2024 Alpha. ユラはフィリピン空軍基本市民軍事訓練クラス2024アルファの一員です。

Si Geneva ay bahagi na rin ng reserve force ng Philippine Air Force. ジェネバもフィリピン空軍の予備役部隊の一員です。

(音楽 7番目のニュース)

Sa balitang kakaiba … 変なニュース

Labinganim na utak ng tao na pinalaki sa laboratoryo ang nagpapatakbo sa kauna-unahang buhay na kompyuter sa buong mundo 世界初の生体コンピュータは、実験室で育てられた16個のヒトの脳が稼働しています。

at ito ay nasa Switzerland. そしてそれはスイスにあります

Matagumpay na nailunsad ng Swiss technology company na Final Spark ang Neuroplatform, ang kauna-unahan sa mundong bioprocessing platform スイスのテクノロジー企業であるファイナルスパークは、世界初のバイオプロセッシングプラットフォームであるニューロプラットフォームを成功裏に立ち上げました。

kung saan ang human brain organoids, o mga pinaliit na bersyon ng organs na pinalaki sa laboratoryo, そこでは、ヒトの脳オルガノイド、つまり実験室で育てられた縮小版の脳が使用されています。

ay nakapagsagawa ng computational tasks sa halip na gawin ito ng silicon chips. これらの脳オルガノイドは、シリコンチップの代わりに計算タスクを実行することができます。

 • matagumpay [形] 成功の
 • mailunsad < ilunsad (i-)[OF] ~を立ちあげる、launch

Ilang milyong beses ding mas kaunti ang kuryenteng nagagamit ng mga ito kaysa sa silicon. これらはシリコンチップよりも数百万倍も少ない電力で動作します。

Ang Neuroplatform ay gumagamit ng human brain tissue para maiproseso ang data. ニューロプラットフォームは、データ処理にヒトの脳組織を使用しています。

Napatakbo ito ng Final Spark sa pamamagitan ng makabagong setup ファイナルスパークはこれを稼働させました、革新的なセットアップを使用して

na tinatawag na Multi-Electrode Arrays マルチ電極アレイと呼ばれる

kung saan ang 3D masses ng brain tissue ay inilagay. 3D脳組織塊を配置した

(音楽)

At ‘yan ang kabuuan ng ating mga balita ngayong Hunyo katorse, dos mil beinte kuatro para sa Tagalog dot com. そして、それが2024年6月14日のTagalog.comのニュースの総まとめです。

Basta sa balita, lagi kaming handa. ニュースに関しては、私たちは常に準備万端です。

コメント