Wastong gamit ng/nang

題材その他

WIKApediaの ngとnangの使い方の解説について翻訳、気になる単語や表現を調べてみました。

Post https://www.facebook.com/wikapediaph/posts/1070621576304486

気になった表現

 • Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulan mo. (時をあらわすnangは~した時という過去の話、ただし動詞は不定相)
 • Ang mamatay nang dahil sa’yo. (ang + 行為者フォーカス動詞 で行為者なし)
 • Ubod ng ganda ng bulaklak na ito.
 • Kapag inilalarawan kung PAANO isinagawa ang isang kilos. (“表現する”に ilarawan が使えるんですね。ipahayagよりこっちがよさそう?)

Wastong gamit ng/nang 適切な使用 ng/nang

Wastong gamit ng NANG: NANGの適切な利用

waston [形] 正しい、適切な

Kapag sinasagot ang tanong na PAANO PAANOという質問に答える時

sinasagotは継続相になっています。kapagで未来の仮定じゃなくて、一般的事実を言うときは不定相か継続相 →時をあらわす接続詞

あと、行為者も普通に省略できるみたいですね。

Paano tumakbo si Ben? ベンはどんなふうに走りましたか?

Tumakubo si Ben nang matulin. ベンは素早く走りました

Tumatakubo si Ben nakapikit. ベンは目を閉じて走っています。(エー?)

Tumatakubo si Bean nang walang tsinelas. ベンは靴をはかずに走っています。

 • matulin [形] 素早く (頻度3)

Kapag UMUULIT ang KILOS 動作を繰り返すとき

 • umulit(-um-)[AF] 繰り返す
 • kilos [名] 動作

Takbo nang takbo si Ben kahapon kaya siya ubo nang ubo ngayon. 昨日ベンはたくさん走ったので、今ベンはたくさんセキをしています。

昨日”雨の中”走ったみたいなのを入れないと、たくさん走っただけで今日咳をしているという例文はちょっと変なきもしますが、まぁいいか。

ubo単体だと名詞ですが、動詞umuboが省略された感じでしょうか。

Kapag sinasagot ang tanong na GAANO GAANOという質問に答える時

Gaano kalaki ang itinaba ni Ben? Tumaba si Ben nang bahagya. ベンはどれくらい太ったの? ベンは少し太りました。

 • itaba(i-)[OF] ~を太くする (辞書にない)
 • bahagya [形][副] 少し (頻度4)

Gaano siya katagal nakulong? Nakulong siya nang isang taon. 彼はどこくらい長く投獄されたの?彼は一年間投獄された。

Gaano kalayo ang nilakad niya? Naglakad siya nang isang kilometro. 彼はどれくらい遠くまで歩いたの?彼は1キロ歩いた。

Watosong gamit ng NG: NGの適切な利用

Kapag sinasagot ang tanong na ANO ANOという質問に答える時

Ano ang kinain ni Ben? ベンは何を食べましたか?

Kinain si Ben ng pansit na malamig. ベンは冷麺を食べました。

Kapag PAGMAMAY-ARI (possession) 所有者のとき(所有)

 • pagmamay-ari 所有者

Mahilig siyang kumain ng talbos ng kamote. 彼はさつまいもの葉を食べるのが好きです

 • talbos [名] 芽、葉

talbos ng kamote はフィリピンで有名な食材らしい。

Nakakabingi ang tahol ng aso ng kapitbahay. 隣人の犬の吠え声はとてもうるさい

 • nakabibingi [形] 耳を聞こえなくさせるような

Kabarkada ko ang apo ng lolo ng tita ng kaklase ko. 僕のクラスメートのおばのおじいちゃんの孫、は僕の遊び仲間だ

Gamitin lagi ang mga batas ng wika nang tama. いつも正しい言葉の法則を使ってください

lagiは先頭に置くことが多いと思うけど、動詞の後でもええんやね。副詞だからけっこう自由か。

NANG vs NG

Wastong gamit ng NANG: NANGの適切な利用

Ibang salia sa NOONG (when) NOONG(when)の別の言葉

Nang isilang ka sa mundong ito, laking tuwa ng magulan mo. あなたがこの世に生まれた時、あなたの親はとても喜びました。

 • isilang (i-)[OF] ~を生む [AF]~が生まれる 

nangもnoongも過去のことをあらわします。そして、isilangが不定相なのなんで!?と思ったけど、不定相になるものでした・・・忘れてた →時をあらわす接続詞

tuwa が形容詞か動詞なのかよくわからない。

Wala na raw pagkain nang dumating ako sa handaan. 私がパーティーに到着したときにはもう食べ物がなかったそうです。

 • handaan [名] パーティー

自分が到着したパーティーだから、伝聞じゃなくてもいいような・・・まぁなくもないか

Ibang salita sa PARA at UPANG PARAやUPANGの別の言葉

Maligo kang maigi nang bumango-bango ka naman. しっかりお風呂に入ってください、いい匂いがするように

 • maigi [副] よく、慎重に
 • bumang(-um-)[AF] いい匂いを発する

namanは感情の強調か?

Halina’t tumaya sa lotto nang yumaman tayo. さぁロトに賭けましょう、私たちが金持ちになるために

 • halina = halika na さあ行こう、さあ来て
 • tumaya(-um-)[AF] 賭ける

Para mas masarap bigkasin ang NA もっとうまく発音するために

 • bigkasin(-in)[OF] ~を発音する

Puwede na pumasok. 入っていいよ

Puwede nang pumasok.

Ang mamatay na dahil sa’yo. あなたのために死ぬこと/人

Ang mamatay nang dahil sa’yo.

Ang mamatay がひっかかりますが、行為者フォーカス動詞が、名詞句的に使われるというか、でも名詞ではないんでしょうね。

あと dahil の前の naがリンカーがつくんですね。何か変な感じ。

Kapag katabi ng salitang MAAGA (early) MAAGA(early)という言葉のとなりにあるとき

Uuwi ako nang maaga bukas. 私は明日早く帰ります

Dumating ka nang maaga bukas. 明日早く到着してください

maagaは一例で、nang 形容詞/副詞 として使うとき、という意味でしょう。

Wastong gamit ng NG: NGの適切な利用

Kapag sinasagot ang tanong na KAILAN KAILANという質問に答えるとき

Kailan umuwi si Ben?

Umuwi ng umaga (morning) si Ben. ベンは朝帰ります。

Umuwi ng tanghali si Bea. ベンはお昼に帰ります。

Kapag tungkol sa ORAS at PETSA 時間や日付に関するとき

Gumigising ako tuwing ikapito ng umaga (7am). 私は朝の7時に起きます。

Sa ikalima ng Disyembre ang kaarawan ko. 私の誕生日は12月5日です。

Darating ako bukas ng umaga. 私は明日の朝、着きます

日時のときは ng にするもよう

Kapag UBOD NG, PUNO NG, SAKSAKAN NG (hitsura) ….のとき (形)

Ubod ng ganda ng bulaklak na ito. この花は全く美しい

 • ubod ng ~ 完全に

ngを含む定型フレーズ?

ubod ng ganda のあとも ngになってますが、ang ganda 的に構文なのかな

Puno ng kasamaan si Celina. セリーナは悪で満ちている

 • kasamaan [名] 悪
  • 一緒にいること、みたいな意味かと思ったら、悪だった・・・

Saksakan ng guwapo ni Coco. ココはとてもハンサムだ

saksakan [名]プラグ(コンセント)、~で詰まっている

saksakan ng ~ で、~で詰まっている → とても~だという意味らしいです。初めて聞いた!

Kung bakit dapat alam mo ang kaibahan ng NG at NANG なぜNGとNANGの違いを知らなければいけないのか

Nagbabago kasi ang kahulugan ng pangungusap depende sa NG o NANG, lalo na kung nakasulat. NGかNANGによって文の意味が変わるから、特に(会話でなく)書かれたのの場合

 • magbago(mag-)[AF] 変わる

Ben, manghuli ka ng nakahubad. ベン、裸(の人)を捕まえて

Ben, manghuli ka nang nakahubad. ベン、裸で捕まえて

Magkaiba, ‘di ba? 異なります、ですよね?

SALAMAT NANG MARAMI とてもありがとう

Gamitin natin ang tama: 正しいものを使いましょう:

SALAMAT NANG MARAMI. とてもありがとう

NANG kapag inilalarawan kung GAANO katindi. どれだけ激しいかと描写するときにNANG(を使う)

Para ito sa mga PANG-ABAY o ADVERBS. これは副詞のためのものです

ilarawan(i-)[OF] ~を描写する

Nagalit nang sobra. とても怒った

Paumanhin nang todo. とても申し訳ない

 • paumanhin [名?] すみません
 • todo (=toda) [形] すべて(スペイン語)

Ngumiti nang buong ligaya. 全くの喜びでほほ笑んだ

Natakot nang bahagya lang. 少し怖かっただけ

ANG MAMATAY NANG DAHIL SA’YO あなたのために死ぬ

Isa sa mga gamit ng NANG: NANGの使い方の一つ

Kapag sinagot ang tanong na PAANO?: PAANO?という質問に答える時

Paano mamatay? どうやって風に死ぬの?

nang dahil sa’yo 君のために

nang hindi sumusuko 諦めずに

nang nagmamahal sa bayan 国を愛しながら

このnangは~のために(=para)、でなく ~の状態でのnangですね。~しながらという感じもあるかも?

質問が para saan でなく paano (どんな風に)だから、死に様を言ってる感じです。

真似て文を考えてみましたが、こんな感じで言えるでしょうか?

 • ang mamatay nang masaya 幸せに死ぬ
 • ang mamatay nang walang anumang pagsisisi 一片の悔いもなく

Kapag umuulit ang kilos: NANG 動作を繰り返す: NANG

kain nang kain 食べ続ける(食べまくる)

tanong nang tanong 質問し続ける

tawag nang tawag 呼び続ける

hingi nang hingi 頼み続ける

asa nang asa 期待し続ける

tiis nang tiis 耐え続ける

hintay nang hintay 待ち続ける

bigay nang bigay 与え続ける

Napakadali lang naman. 本当に簡単だよ

Utang na loob, pakitandaan. 頼むから、覚えておいてね

utang na loob は、心の借り→恩 という意味ですが・・・例↓

 • Malaki ang utang na loob ko sa kanila. 彼らには大きな音があります。 (大学のフィリピン語 P299)
 • Walang utang na loob. 恩知らず! (Wikipedia)

ここでは、恩にきるよ、頼むから、という感じの意味っぽいです。

PAANO – NANG

Kapag inilalarawan kung PAANO isinagawa ang isang kilos: ある動作がどのように行われているかを描写したいとき

isagawa(i-)[OF] ~を実行する

Paano kumain? Kumain nang nakakamay. どうやって食べた?手で食べた。

Paano tumawa? Tumawa nang napakalakas. どうやって笑った? とても大きく笑った。

Paano ipinalabas? Ipinalabas nang live ang laro. どうやって放送された? ゲームはライブで放送された。

 • ipalabas(i-)[OF] ~(ショーなど)が放映される、~を外に出す

Paano nagmahal? Nagmahal nang dalisay. どのように愛した? 純粋に愛した。

(adverb kumbaga) いわゆる副詞

 • dalisay [形] 純粋な、誠実な
 • kumbaga [表現] ~のような、言ってみれば、いわゆる

いわゆる副詞のnang~です。先ほどのmamatay nang と同じような、微妙に違うような。

ANO – NG

Kapag sinagot ang tanong na ANO: NG ANOという質問に答える時:NG

Ano ang kinain mo? Kumain ako ng adobo. 何を食べたの?アドボを食べた。

Ano ang kumain ng ulam sa mesa? Kinain ng pusa ang ulam sa mesa. 何がテーブルのおかずを食べたの? 猫がテーブルのおかずを食べた。

Ano ang pinapanood mo? Nanonood ako ng laban ni Alyssa Valdez. 何を見ているの?アリッサ・バルデス(バレーボール選手)の試合を見ているよ。

その他

主語が省略されてるのですが、こういう書き方はどういう場合にOKなのだろう?

 • Gamitin (mo) lagi ang mga batas ng wika nang tama. 
 • Paano (ka) kumain? Kumain (ako/ka) nang nakakamay.

コメント