MLでタガログ語(3)

MLでタガログ語(2) のつづき

pinsala=ダメージ はそろそろ記憶に定着させたい。

The Aspirants アスピラント

aspirants は英語で、大志や野望を抱く人という意味です。ここではアスピラントとカタカナ表記にしておきます。

Mag-deploy ng [N] natatanging The Aspirants na mga bayani upang i-active ang effect na ito. この効果を有効にするために、N体の異なるアスピラントを配置してください

  • natatangi [形] 特別な、区別できる

[2] Pinapataas ang pinsala ng Aspirant na mga bayani ng 15% at binabawasan ang pinsalang natanggap ng 10%. アスピラントヒーローはダメージが15%上昇し、受けるダメージが10%減少します。

Hope: Ang mga Aspirant na bayani ay makatanggap ng isan random na Role Synegy mula sa isa pang Aspirant na bayani kapag pinataas ang star level 希望: アスピラントヒーローは、星レベルが上がったとき、ランダムなロールシナジーを他のアスピラントヒーローから獲得できます。

(Ang bawat Aspirant na bayani ay maaring magkaroon lamang ng isang ekstrang Synergy. Ang ekstrang Synergy ay hindi pahihintulutanagn bayani upang i-equip ang kaukulang Star-Core). (それぞれの意力者ヒーローは一つの追加のシナジーを獲得できます。その追加シナジーは関連するスターコアを装備することを許可しません)。

  • pataasin ? (-in)[OF] ~を上昇させる。辞書にないけどたぶん
  • bawasan(-an)[OF] ~を減らす
  • ekstra [形] 余分な extra
  • pahintulutan (-an)[DF] ~に許可を与える < tulot 許可、承認
  • kaukulan [名] 関連 < ukol

[4] Pinapataas ang pinsala ng Aspirant na mga bayani ng 30% … (この部分は数値が変わっただけで、[2]と同じ文章のようです)

Shadow Rose シャドーローズ

Mag-deploy ng [N] natatanging … (上とほぼ同じ文章です)

[1] Ang Shadow Rose na mga bayani ay nag-iiwan ng anino sa kanilang kasalukuyang tile at nagkakaroon ng Death Immunity sa loob ng 1s kapag nakatanggap ng nakamamatay na pinsala, シャドーローズヒーローは、致命的なダメージを受けた時、現在のタイルに影を残し、1秒の間、不死を獲得します

pagkatapos ay pupunta sa isang ligtas na lokasyon. その後、安全な場所まで移動します。

  • anino [名] 影、リフレクション
  • mag-iwan(mag-)[AF] 残す
  • nakamamatay [形] 致命的な

Pagkatapos ng 1.5s, mawawala ang anito at mapapanumbalik ng bayani ang 20% HP at magkakaroon ng 50% Movement Spped bonus. 1.5秒後、影は消えて、ヒーローは20%のHPを回復し、50%の移動速度ボーナスを獲得します。

  • mapanumbalik 回復する? < balik ?

その他

お願いしますの mangyaring、使うんですね。

知らなかったタガログ語の丁寧表現(Mangyaring, 三人称)

Nagda-dawnload. Mangyaring muling subukan. ダウンロードしています。もう一度(後で)試してください

コメント