iyong開始文

You Animal

Malabo po yatang mangyari iyan

セリフ You Animal 1:00あたり。占い師(manghuhula)との会話 Ulo ng Kambing, dalawang sungay. ヤギの頭、2つの角 Nimfa Dimaano, ikaw ay magmamahal ...
You Animal

mas hindi naman puwedeng dede ko

セリフ You Animal 55:30あたり。....na wala namang laman の続き ang +語根 + 動詞 (形容詞の感嘆表現に動詞もつく場合) 母親: Huminahon ka, Ninfa 落ち着きなさい、ニンフ...