Naibayad ko sa utang ko kay Pareng Manny (i→mai)

セリフ

You Animal 25:00あたり

Ninfa: Nga pala, kailangan na natin magbayad ulit para sa renta. そういえば、私たちはまた家賃を払う必要があるわ

Roger: Naibayad ko sa utang ko kay Pareng Manny. 友人マニーへの借金に支払っちゃったよ(なので今僕お金ない)

Roger: Matagal na kasi iyon. それはだって長かったから(長く借りてたから)

単語

  • (Siya) nga pala: ところで、そういえば。このセリフのようにsiyaが省略される場合あり。なお、字幕ではOo nga palaと表示されてますが、聞いた限りOoは言ってないと思います。Ooだと、前のセリフに、そうなんだね!という意味でちょっとおかしい。
  • magbayad(mag-)[AF] 支払う
  • maibayad(mai-)[OF状況] ~を支払う < ibaiyad(i-)[OF]
  • pare 男友達(呼びかけ)、女はmare

なお、bayad語根については前の記事に簡単にまとめてます。

ibayad → maibayad

今回ひっかかったポイントはnaibayad。ibayadの状況モードで、支払ってしまった、ということだと思いますが、i-動詞の状況モードは普通ma-で、mabayad(iなし)じゃないの?と漠然と思っていたのですが、mai-だったようです。そうでしたか・・・

東京外国語大学言語モジュール / 動詞の活用

ibayad(i-) → maibayad(mai-)

なおmaibayadのang句はこの文では省略されています。入れるとすれば、(家賃用だった)お金で以下のような感じでしょうか。

Naibayad ko (ang pera) sa utang ko kay Pareng Manny

ibigay → maibigay

i-動詞の状況モード、他のシーンでも普通にありました。気を付けてみるといくらでもありそうです。maigibayの方は頻出動詞っぽいです(頻度5)。

33:00あたり

naibigay ko na po ang panbabango. 既に香水は渡しました

コメント